Paniers superposables repliables

Réference

B60.X.X
B65.X.X
B66.X.X
B68.X.X

Paniers Superposables Repliables
Code no. L D H
B60.01.10 48 40 30
B60.02.10 48 50 30
B60.03.10 48 60 30
B60.04.10 64 40 30
B60.05.10 64 50 30
B60.06.10 64 60 30
B60.07.10 96 40 30
B60.08.10 96 50 30
B60.09.10 96 60 30
B60.10.10 128 40 30
B60.11.10 128 50 30
B60.12.10 128 60 30
B60.01.20 48 40 35
B60.02.20 48 50 35
B60.03.20 48 60 35
B60.04.20 64 40 35
B60.05.20 64 50 35
B60.06.20 64 60 35
B60.07.20 96 40 35
B60.08.20 96 50 35
B60.09.20 96 60 35
B60.10.20 128 40 35
B60.11.20 128 50 35
B60.12.20 128 60 35

 

Casiers superposables dimension base avec rues
Code no. L D
B65.01.14 48 40
B65.02.15 48 50
B65.03.16 48 60
B65.04.14 64 40
B65.05.15 64 50
B65.06.16 64 60
B65.07.14 96 40
B65.08.15 96 50
B65.09.16 96 60
B65.10.14 128 40
B65.11.15 128 50
B65.12.16 128 60
Casiers superposables dimension base fixe
Code no. L D
B66.01.14 48 40
B66.02.15 48 50
B66.03.16 48 60
B66.04.14 64 40
B66.05.15 64 50
B66.06.16 64 60
B66.07.14 96 40
B66.08.15 96 50
B66.09.16 96 60
B66.10.14 128 40
B66.11.15 128 50
B66.12.16
128 60

 

Separations pour casiers dimesion D
divisori B68.00.40 40
B68.00.50 50
B68.00.60 60

Réference: B60.X.X - B65.X.X - B66.X.X - B68.X.X Catégories : ,